• n-slide07.jpg

    Volná pracovní místa

    Přijmeme nové členy do týmu... číst dál...

  • n-slide22.jpg

    Monitoring kanalizace

    Nabízíme monitoring kanalizace potrubní kamerou... číst dál...

  • n-slide02.jpg

    Přípojky

    Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

  • n-slide14.jpg

    Rozbor vody

    Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

  • n-slide11.jpg

    Vodárenský materiál

    Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

  • n-slide211.jpg

    Automatické mytí vozů

    Nabízíme automatické mytí vozidel... číst dál...

  • n-slide04.jpg

    Přípojky

    Nabízíme inženýrskou činnost a zprovoznění vodovodní nebo kanalizační přípojky... číst dál...

  • n-slide20.jpg

    Rozbor vody

    Nabízíme rozbory pitné, odpadní a bazénové vody... číst dál...

  • n-slide17.jpg

    Vodárenský materiál

    Nabízíme prodej vodárenského materiálu... číst dál...

Politika organizace

Prvořadou snahou společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s r.o. je být tržní a konkurenceschopnou organizací, která stabilně vykazuje zisk a mezi jejíž hlavní strategické cíle v oblasti integrovaného systému řízení patří:

  •  účinnou kontrolou a prevencí snižovat úniky pitné vody z vodovodních systémů měst a obcí
  • účinně snižovat provozní náklady, spotřebu energií a paliv
  • účinnou prevencí předcházet úrazům a poškození zdraví a neustále tak zvyšovat výkonnost systému bezpečnosti práce
  • zkvalitňovat komunikaci se zákazníky, vlastníky infrastruktury a zadavateli staveb – při odečtech, fakturacích a reklamacích
  • průběžně obnovovat vozový a strojní park a udržovat ho tak na dostatečné technické úrovni
  • dosahovat snižování energetické náročnosti
  • podpora a využívání lokálních a regionálních dodavatelů a zaměstnanosti v regionu např. servisní služby, pojištění, údržba

 

Vrcholové vedení společnosti se k podpoře výše uvedené politiky organizace zavazuje:

  • komunikovat o politice IMS se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit u nich povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti integrovaného systému managementu
  • k osobní angažovanosti a aktivitě při plnění požadavků IMS a neustálého zlepšování efektivnosti IMS
  • politiku organizace ročně přezkoumávat k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci a upřesňovat do vykonatelných cílů a programů a vytvářet podmínky pro jejich splnění všem pracovníkům
  • cíle, cílové hodnoty a programy k naplnění politiky společnosti pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat a v případě jejich vyvozovat opatření
  • plánovat nezbytné zdroje nutné pro plnění cílů a programů
  • zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků
  • trvale zlepšovat efektivnost všech částí IMS
  • sdělovat politiku společnosti všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace, zveřejňovat ji a zpřístupnit ji veřejnosti a zainteresovaným stranám
  • být souladu a plnit příslušné závazné povinnosti

 

Od zaměstnanců společnosti vrcholové vedení očekává:

  • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených systémem integrovaného managementu
  • vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce a pozitivní vztah k celému IMS
  • předcházení chybám, nehodám a incidentům důslednou sebekontrolou
  • podporu firemní strategie / politiky organizace

 

Společnost se hlásí k principům a standardům Etické charty skupiny SUEZ.

 

Politika IMS – oblast managementu kvality

  • investujeme do vzdělání - udržujeme kvalifikaci pracovníků na vysoké úrovni, udržujeme dostatečnou zastupitelnost pracovníků
  • spolupracujeme se školami na zapracování a získávání praktických zkušeností studentů
  • investujeme do modernizací technologií, zajišťujeme průběžnou obnovu a modernizaci
  • získáváme stále nové zákazníky – rozšiřujeme své portfolio zákazníků
  • snižujeme podíl nespokojených zákazníků, počet reklamací
  • zkvalitňujeme komunikaci se zákazníky, vlastníky infrastruktury a zadavateli staveb
  • chováme se flexibilně, snažíme se maximálně akceptovat požadavky zákazníků

 

Politika IMS – oblast managementu environmentu

  • průběžně obnovujeme vozový a strojní park a udržujeme ho na dostatečné technické úrovni
  • snižujeme provozní náklady, spotřeby energií a pohonných hmot
  • vyhodnocujeme a předcházíme environmentálním a průmyslovým rizikům
  • aktivně se účastníme dobrovolných regionálních ekologických projektů – Čistá Sázava, čištění parku Konopiště, atd.
  • chráníme životní prostředí a chováme se v této oblasti preventivně

 

 Politika IMS – oblast managementu bezpečnosti práce

  • zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví a je vhodné pro účely, velikost a kontext organizace a pro
  • specifický charakter rizik v oblasti BOZP
  • odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika BOZP, vyhledáváme skoronehody
  • zvyšujeme průběžně kvalifikaci vlastních pracovníků s odbornou způsobilostí
  • dodržování standardů skupiny SUEZ
  • systém managementu bezpečnosti práce průběžně hodnotíme, porovnáváme a upravujeme v rámci mezinárodní spolupráce – WIKTI. 

 

Politika IMS – oblast energetického managementu

  • snižujeme spotřeby energií
  • snižujeme efektivně energetickou náročnost
  • investujeme do moderních a energeticky účinnějších technologií
  • postupně rozšiřujeme EnMS na všechna pracoviště společnosti

 

© 2013 VHS Benešov, s.r.o. 

veškerá práva vyhrazena

 

© 2013 webdesign Gitech

Skupina SUEZ Env. v ČR a SR:

BVK
OVAK
Vodakva
ŠPVS